Realizační postup

Projektová dokumentace

V případě zájmu zákazníka o realizaci jím požadovaných prací naší firmou, je třeba předložit vlastní Projektovou dokumentaci (dále jen PD) nebo si PD objednat prostřednictvím naší firmy.

Rozpočet

V návaznosti na PD je zpracováván položkový nebo oddílový rozpočet dle Sazebníku ÚRS Česká republika daného roku. Tento rozpočet stanoví přesnou konečnou cenu za dílo za předpokladu, že zákazník (objednatel) v průběhu stavby nepožádá o jakoukoli změnu výstavby. V případě, že objednatel vznese jakýkoli požadavek na změnu PD, bude tato změna vyjádřena dodatkem k původnímu rozpočtu.

Na základě odsouhlaseného rozpočtu objednatelem se uzavře Smlouva o dílo, jejíž součástí je časový harmonogram postupu stavebních prací s finančním ohodnocením jednotlivých časových úseků. Pro orientaci uvádíme, že z hlediska časového rozmezí výstavby, např. nového rodinného domu, se realizace pohybuje od 6 do 12 měsíců v závislosti na velikosti a technické náročnosti jednotlivé stavby.

Na námi realizované stavby (práce) poskytujeme záruku 3 roky.